Since 1928 we have been pioneers of Polish aerospace.

Work with us

Here you will find informaction about our actual work offer. If you are interested and fulfill our requests, please fill the form and send us your application.

Pilot - Instruktor

Miejsce pracy: Mielec

Wyma­gania:

 • Licencja pilota CPL,
 • umiejęt­ność pracy w sys­temie zadan­iowym,
 • zna­jo­mość języka ang­iel­skiego poz. 4,
 • samodziel­ność w real­iza­cji zadań,
 • twór­cze pode­jś­cie do zadań i prob­lemów,
 • efek­ty­wna komu­nikacja,
 • sum­i­en­ność, dokład­ność,
 • zaan­gażowanie,
 • dys­pozy­cyjność.

Mile widziane:

 • uprawnienia instruk­tora FI/CPL, FI,
 • doświad­cze­nie.

Ofer­u­jemy:

 • intere­su­jącą pracę w znanej i prężnie rozwi­ja­jącej się fir­mie,
 • możli­wość roz­woju zawodowego,
 • szkole­nia,
 • dynam­iczne i pełne wyzwań środowisko pracy.

 

Osoby speł­ni­a­jące wymienione kry­te­ria prosimy o przesłanie CV na adres:

PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.
Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu
ul. Lot­niskowa 33B
39–300 Mielec – Lot­nisko

Ter­min nadsyła­nia ofert: 2016-06-30

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybranymi Kandy­datami.

Pilot - Instruktor 2

Miejsce pracy: Mielec

Wyma­gania:

 • Licencja pilota CPL,
 • umiejęt­ność pracy w sys­temie zadan­iowym,
 • zna­jo­mość języka ang­iel­skiego poz. 4,
 • samodziel­ność w real­iza­cji zadań,
 • twór­cze pode­jś­cie do zadań i prob­lemów,
 • efek­ty­wna komu­nikacja,
 • sum­i­en­ność, dokład­ność,
 • zaan­gażowanie,
 • dys­pozy­cyjność.

Mile widziane:

 • uprawnienia instruk­tora FI/CPL, FI,
 • doświad­cze­nie.

Ofer­u­jemy:

 • intere­su­jącą pracę w znanej i prężnie rozwi­ja­jącej się fir­mie,
 • możli­wość roz­woju zawodowego,
 • szkole­nia,
 • dynam­iczne i pełne wyzwań środowisko pracy.

 

Osoby speł­ni­a­jące wymienione kry­te­ria prosimy o przesłanie CV na adres:

PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.
Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu
ul. Lot­niskowa 33B
39–300 Mielec – Lot­nisko

Ter­min nadsyła­nia ofert: 2016-06-30

Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybranymi Kandy­datami.

Important

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fill and send us your application

Add CV -

General Data Protection Regulation - click here


How to contact us