Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000070080; NIP 525-00-07-402; REGON: 010843400.
  2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke iod@pzl.eads.net.
  3. Celem przetwarzania jest uczestnictwo w szkoleniu oraz wznowienie i przedłużenie uprawnień, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora Danych oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane w związku z prowadzeniem przez administratora działalności gospodarczej.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. bądź ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Skontaktuj się z nami