Liderzy polskiego przemysłu lotniczego od roku 1928.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Airbus Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000070080; NIP 525-00-07-402; REGON: 010843400.
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Radtke. Kontakt do IOD: pl.iodpzl@airbus.com
  • Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest odpowiedź na zawarte w formularzu pytania lub chęć odbycia szkolenia ATO. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w pozostałych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane w związku z prowadzeniem przez administratora działalności gospodarczej.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu pytania. Po upływie tego okresu Pana/Pani dane osobowe zostaną zarchiwizowane przez okres 6 miesięcy, a następnie usunięte. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na zawarte w formularzu pytania i wnioski.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. bądź ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Skontaktuj się z nami