Pionierzy Polskiego przemysłu lotniczego od 1928 r.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Airbus Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000070080; NIP 525-00-07-402; REGON: 010843400.

  1. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którą funkcję pełni Krzysztof Radtke. Z IOD można skontaktować się, wysyłając wiadomość pod adres iod@pzl.eads.net lub listownie pod adres Administratora z adnotacją „do wiadomości Inspektora Ochrony Danych”.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu Administratora.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez dwa lata.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Skontaktuj się z nami